?

Log in

H.E.A.D.S.T.R.O.N.G.

Back off, I'll take you on;;

Name:
Diabound Bakura
External Services:
  • boundin_bakura@livejournal.com
Name's Bakura.

Fuck off, now.

Statistics